,Понуда за јавну набавку добара- Ново путничко возило,

Датум: 07. Februar 2019 21:10 Категорија: Новости

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности добара
Ново путничко возило

ОСНОВНА ШКОЛА
„ ЈАНКО КАТИЋ“ РОГАЧА
Космајска  бр. 153, 11453 РОГАЧА
Број: 59.
Дана: 07.02.2019. године
 
На основу члана 55.став 1.тачка 2. члана 57.и члана 60. став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ брј 124/2012,14/2015 и 68/2015), наручилац Основна школа „Јанко Катић“, Космајска 153, 11453 Рогача
о б ј а в љ у ј е
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности добара
Ново путничко возило
 
Наручилац, правно лице, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуде под условима из Јавног позива и Конкурсне документације.
Предмет јавне набавке број: 1-2/19. је набавка путничког возила. Ознака и назив из општег речника набавке: 34110000-путнички аутомобили. Предмет јавне набавка није обликован по партијама.
Наручилац ће као критеријум за доделу Уговора применити најнижу понуђену цена без ПДВ-а. Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као критеријум за доделу  Уговора примениће се резервни критеријум тј. као  најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
Преузимање Конкурсне документације може се извршити на Порталу јавних набавки.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Основна школа „Јанко Катић“,  ул. Космајска бр. 153, 11453 Рогача,  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара- Ново путничко возило, бр. 1-2/19.  - НЕ ОТВАРАТИ”.
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања Јавног позива и Конкурсне документације на Порталу јавних набавки.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.02.2019.године. до 10.00 часова. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и неотворена ће бити враћена на адресу понуђача.
Понуђач је обавезан да понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих документа након отварања исте, односно иста мора бити повезена јемствеником и запечаћена воском.
Јавно отварање понуда обавиће се 30 минута након истека рока за подношење понуда, тј. 18.02.2019. године у 10.30 часова у Основној школи „Јанко Катић“, ул. Космајска  бр. 153, 11453 Рогача.
Представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварања понуда уколико пре почетка отварања понуда доставе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат понуђача.
Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од десет дана од дана отварања понуда.
Особа за контакт: Наташа Васић, тел: 011/8255-021, е - mail адреса: osjankokatic@gmail.com;