ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Датум: 05. Decembar 2019 11:01 Категорија: Новости

Услуга организовања и извођења екскурзије и наставе у природи ученика ош "Јанко Катић"

ОШ „Јанко Катић“                                                                          
Рогача, Космајска 153                                                                                                                        Број: 871.         
Датум: 05.12.2019.  године                                                                 Јавна набавка број: НМВ-02/19
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
 
·         Назив наручиоца: Основна школа „Јанко Катић“
·         Адреса наручиоца: Космајска, 153, 11453 Рогача
·         Интернет страница наручиоца: www.osjankokaticrogaca.nasaskola.rs
·         Врста наручиоца: Јавна установа
·         Делатност: Образовање 8520
·         Врста поступка: Јавна набавка мале вредности по партијама
·         Врста предмета: Услуге
·         Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуга организовања и извођења екскурзије и наставе у природи обликована у више посебних целина (партија) и то:
 
ПАРТИЈА 1 – једнодневна екскурзија за ученике од I до IV разреда
 
ПАРТИЈА 2 – дводневна екскурзија за ученике од V до VIII разреда
 
ПАРТИЈА 3 –  настава у природи за ученике од I до IV разреда.
 
·         Назив и ознака из општег речника набавке је шифра 63510000 Услуге путничких агенција и сличне услуге, 55110000 Услуге хотелског смештаја.
·         Уговорена укупна вредност без ПДВ-а:

  1. .000,00 динара
·         Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
·         Број примљених понуда: 3 понудe.
·         Понуђена јединична цена као исправна и прихватљива понуда по ученику:
Партија 1    2.041,66 динара без ПДВ-а,   2.450,00 динара са ПДВ-ом
Партија 2    5.616,65 динара без ПДВ-а,   6.740,00 динара са ПДВ-ом
Партија 3  10.516,67 динара без ПДВ-а, 12.620,00 динара са ПДВ-ом
·         Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.
·         Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.11.2019. године
·         Датум закључења уговора: 29.11.2019. године
·         Основни подаци о добављачу: ТА „Алко травел“ Ваљево, Хајдук Вељкова 4 и ТА „Cosmopolis“ д.о.о., Аранђеловац, Ђурђевданска 1/10 (заједничка понуда), за партије 1 и 2. и, ДТУТ „Балканик“ д.о.о. Ваљево, Синђелићева 24, за партију 3.
Период важења уговора: током 2019. и 2020. године – до реализације екскурзије и наставе у природи и уплате последње рате понуђач